+48 512 086 068 | biuro@xlinemotorsport.pl

§ 1 Definicje

 1. Adres poczty elektronicznej  – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 2. Dane osobowe  – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które są przetwarzane przez Sprzedawcę w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów na odległość.  

 3. Formularz rejestracji  – formularz, który wypełnia Kupujący w celu utworzenia Konta indywidualnego.

 4. Formularz zamówienia  – formularz, który wypełnia Kupujący w celu złożenia Zamówienia.

 5. Konto  indywidualne  – udostępnione przez Sklep internetowy Sprzedawcy miejsce na serwerze, po dokonaniu rejestracji przez Kupującego, do którego Kupujący uzyskuje dostęp po zalogowaniu się, pozwalające na gromadzenie i modyfikację Danych osobowych Kupującego oraz składanie Zamówień, a także dokonywanie Wpisów oraz zamieszczanie Komentarzy.

 6. Kupujący  – składająca ofertę zawarcia umowy sprzedaży osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca również usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

 7. Kupujący – konsument  – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca również usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

 8. Sprzedawca  – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, obejmującą świadczenie usług drogą elektroniczną, pod nazwą XLINE SYLWIA SUŁKOWSKA (ul. Kaczeńcowa nr 10, 91-214 Łódź, adres do korespondencji: 91-214 Łódź, ul. Kaczeńcowa 10), posiadający numer NIP:9471829300, posiadający  numer REGON: 100063919, będący również usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

 9. Sklep internetowy  – Sklep Sprzedawcy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.xlinemotorsport.pl.

 10. System teleinformatyczny  – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne.

 11. Środki komunikacji elektronicznej  – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

 12. Towar  – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym Sprzedawcy prowadzonym za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.xlinemotorsport.pl.

 13. Umowa  – umowa sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.xlinemotorsport.pl, zawierana na odległość przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – sieć Internet – z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia przez Kupującego Zamówienia. Umowa sprzedaży stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.  

 14. Usługa  – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej obejmująca m.in. sprzedaż na odległość Towarów dostępnych na stronie internetowej Sprzedawcy, dokonywanie Wpisów oraz zamieszczanie Komentarzy na stronie internetowej Sprzedawcy przez Usługobiorców.

 15. Usługobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z   usługi  świadczonej przez Sprzedawcę drogą  elektroniczną.

 16. Zamówienie  – oświadczenie woli Kupującego skierowane do Sprzedawcy za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej określające zakres świadczeń, które mają zostać zrealizowane na jego rzecz przez Sprzedawcę.

Nota prawna:

§ 2

Postanowienia ogólne

 2. Sprzedawca świadczy Usługi drogą elektroniczną oraz prowadzi sprzedaż na odległość za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

 3. Kontakt ze Sprzedawcą   jest możliwy w godz. od 8.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@xlinemotorsport.pl, a także telefonu pod numerem: +48 512086068 jak również poczty tradycyjnej pod adresem korespondencyjnym Sprzedawcy.

 4. Zamówienia składane przez Kupującego – konsumenta mogą być składane wyłącznie przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 5. Realizacja zamówień jest dokonywana wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, przy uwzględnieniu wyłączeń terytorialnych w zakresie dostawy zgodnie w wyłączeniami doręczyciela za pośrednictwem, którego następuje dostawa wskazanymi na stronie internetowej doręczyciela. W przypadku woli zamówienia Towaru oferowanego na stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy poza terytorium Unii Europejskiej ewentualna możliwość realizacji zamówienia ustalana jest indywidualnie pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. W celu dokonania ww. ustaleń Kupujący powinien skierować zapytanie w tym temacie do Sprzedawcy pod adresem poczty elektronicznej: biuro@xlinemotorsport.pl

 6. Umowa zawarta zostaje zawarta w miejscu siedziby Sprzedawcy.

 7. Prawem właściwym dla Umów sprzedaży jest prawo polskie. Do umów zawieranych z Kupującymi – konsumentami, w przypadku sprzedaży poza granice Rzeczypospolitej Polski, znajdują również zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa państwa członkowskiego Kupującego – konsumenta, korzystniejsze dla Kupującego – konsumenta, niż przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

 8. Wszystkie ceny podawane są zarówno w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT, jak i podawane są w Euro i zawierają podatek VAT.

 9. Ceny Towarów na stronie Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia Towarów.

 10. Wszystkie Towary wystawione na stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy są nowe.

 11. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 12. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość organizowania akcji promocyjnych.

 13. Na stronie internetowej sklepy Sprzedawcy Usługobiorcy uprawnieni są do zamieszczania Komentarzy oraz Opinii o Towarach dostępnych na stronie sklepu Sprzedawcy.

 14. Zamieszczanie Komentarzy oraz Opinii jest dobrowolne i niezwiązane z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży Towarów.

 15. W ramach Komentarzy i Opinii zabronione jest umieszczanie przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.

§ 3

Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się   Sklep internetowy Sprzedawcy są następujące:

§ 4

Założenie Konta indywidualnego

 2. W celu utworzenia Konta indywidualnego, Kupujący jest zobowiązany do wypełnienia Formularza rejestracji i podania Danych osobowych obejmujących:

 4. Kupujący przesyłając Formularz rejestracji oświadcza, że:

 5. Sprzedawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracji   prześle na podany przez Kupującego Adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą link aktywacyjny służący do dokończenia procesu rejestracji w Sklepie internetowym Sprzedawcy.

 6. Sprzedawca, po zakończeniu procesu rejestracji, utworzy na stronie Sklepu internetowego Konto indywidualne z wykorzystaniem Adresu poczty elektronicznej podanego przez Kupującego   w procesie rejestracji.

 7. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu  Konta indywidualnego jest zawierana na czas nieokreślony z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Kupującego poprzez aktywację linku przesłanego przez Sprzedawcę  na Adres poczty elektronicznej Kupującego.

 8. Logowanie do Sklepu internetowego Sprzedawcy odbywa się z wykorzystaniem Adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji oraz unikalnego hasła znanego jedynie uprawnionemu Kupującemu. Kupujący obowiązany jest do niepodawanie hasła osobom trzecim i przechowywanie go w miejscu niedostępnym osobom postronnym. Zalecana jest ponadto okresowa zmiana hasła dostępu do Konta indywidualnego.

 9. Kupujący uprawniony jest do wypowiedzenia, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, umowy świadczenia usługi Konto indywidualnego.  

 10. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta indywidualnego z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia, a w przypadku:                                                

ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5 Zamówienie i zawarcie umowy

 1. Kupujący może złożyć Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej sklepu Sprzedawcy dostępnego pod adresem:  www.xlinemotorsport.pl.

pl_PLPolish